ERP Ngành Y

ERP Ngành Y
Tên dự án:ERP Y tế
Loại dự án:Hệ thống Quản trị Nội bộ
Trạng thái:Đã triển khai
Công nghệ:Java, MySQL, Digital Signature, SAAS

Leave a Reply

Your email address will not be published.